ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ (Report Hate Crime)

ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

"*" indicates required fields

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦਾ 4
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬ ਰੈਫਰਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ, ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support) (VS) ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support) ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ (Full Service Delivery) – ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੋਟਿਸ (Fair Processing Notice) ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ VS ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ hate.crimewales@victimsupport.org.uk

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਨਫ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ 999 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 101 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support), ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support), ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ (Victim Support) ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  www.victimsupport.org.uk/yourdata  ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ