Mag-ulat ng Hate Crime

Mag-ulat ng Hate Crime

"*" indicates required fields

 
Tanong 1 ng 4
Pakitandaang ipapasa ang data na ilalagay sa web referral na ito sa Victim Support (VS) bilang service provider para sa serbisyo. Pakitingnan ang link papunta sa Full Service Delivery - Fair Processing Notice sa website ng Victim Support para sa mga detalye sa kung paano ipoproseso ng VS ang anumang impormasyong itinatabi kaugnay mo

Form sa Pag-download

Pindutin dito upang mai-download ang form at pagkatapos ay i-email ang nakumpletong form sa hate.crimewales@victimsupport.org.uk

Get form in another language

Maaaring direktang mag-ulat sa pulis ang mga biktima o saksi ng hate crime.

Kung emergency ito, tumawag sa 999, o kung hindi ito emergency, tumawag sa 101.

Ang ulat ng third party ay ulat ng isang insidente na ginawa para sa biktima o saksi.

Maaari naming iulat sa pulis ang insidente para sa iyo, at maaari kaming patuloy na makipag-ugnayan sa pulis kung kinakailangan.

Maaari kang magsumite ng online form sa pag-uulat sa amin sa itaas o maaari mong ibigay sa amin ang mga detalye ng insidente sa pamamagitan ng telepono o email.

Maaari kang manatiling anonymous kung ayaw mong sabihin sa amin ang mga detalye tungkol sa iyo.

Sa bisa ng mga kinakailangan sa proteksyon sa data, inaatasan ang Victim Support na ipaalam sa iyo kung paano namin ipoproseso ang anumang impormasyong itinatabi namin kaugnay mo.

Nagpoproseso ang Victim Support ng impormasyon tungkol sa iyo batay sa pagsasagawa ng pampublikong tungkulin sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga biktima at saksi ng krimen.

Ang impormasyon ay maaaring tungkol sa iyo kasama ng mga detalye ng krimen at anumang suportang ibibigay namin sa iyo.

Gagamitin ng Victim Support ang iyong impormasyon para makatulong sa pag-usad sa anumang suportang napagkasunduan natin.

Karaniwang ibinabahagi lang ang iyong impormasyon kapag may pahintulot ang Victim Support na gawin ito at kapag nauugnay ito sa anumang suportang napagkasunduan natin, maliban kung sa palagay namin ay may panganib ng kapansin-pansing pinsala sa iyo o sa ibang tao.

Itatabi ang impormasyon nang hindi mas matagal kaysa sa kinakailangan para sa mga layunin ng pagpoproseso sa impormasyon.

Mayroon kang karapatang tumutol sa pagpoproseso ng impormasyong tungkol sa iyo.

Para sa higit pang impormasyon tungkol dito, makipag-ugnayan sa www.victimsupport.org.uk/yourdata